• Vragen? Bel ons: 06-37330703
 • Akersloot, Noord-Holland
 • 24-7 geopend

Algemene voorwaarden Mape Logistics

Inhoud  

 1. Definities 
 2. Werkingssfeer 
 3. Vooraf verstrekken van informatie door partijen 
 4. Gevaarlijke voorwerpen of producten 
 5. Verhuisprijs 
 6. Sluiten van de overeenkomst
 7. Betaling 
 8. Wijzigen, annuleren, opzeggen van de overeenkomst 
 9. Verplichtingen van Mape Logistics
 10. Aansprakelijkheid van Mape Logistics
 11. Aansprakelijkheid van de klant 
 12. Schademelding 
 13. Schadevergoeding
 14. Geschillen 
 15. Nakomingsgarantie 

 

Artikel 1. ALGEMEEN/DEFINITIES  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst; 
 2. Mape Logistics : de opdrachtnemer die beroepsmatig consumenten en bedrijven verhuizingen verzorgt; 
 3. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Mape Logistics zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg; 
 4. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt; 
 5. inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; 
 6. bedrijf: iedere onderneming, stichting of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk. 

Artikel 2. WERKINGSSFEER  

 1. Deze Algemene Voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen en klein zakelijk binnen een gebouw, dan wel op consumentenverhuizingen en klein zakelijk waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, dan wel op consumentenverhuizingen en klein zakelijk waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben. 
 2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde, die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden, (uithuiszettingen) 

Artikel 3. VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN  

 1. Mape Logistics dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig, het gewicht van de verhuisgoederen in te schatten. 
 2. Mape Logistics stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke). 
 3. Mape Logistics wijst de klant erop dat:
  de verhuisgoederen tijdens de verhuizing automatisch volledig verzekerd zijn, 
 4. Mape Logistics wijst de klant er op dat indien de klant het nodig acht, de klant zelf verantwoordelijk is voor een aanvullende verzekering;
 5. Mape Logistics stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet nemen van: 
  alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
  alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
  alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.; andere zaken die voor Mape Logistics van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat Mape Logistics deze gegevens kent. 

 Artikel 4. GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN  

 1. Als de klant aan Mape Logistics gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Mape Logistics inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en Mape Logistics te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven. 
 2. Mape Logistics heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen. 
 3. Mape Logistics heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.
 4. Mape Logistics koppelt geen gasleidingen af en sluit deze niet aan.
 5. Dieren worden door Mape Logistics niet verhuisd. 

Artikel 5. VERHUISPRIJS 

 1. Als methode om de Verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen: 
 2. een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de btw en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid: 
 3. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of Tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven. 
 4. De Verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van Mape Logistics, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen: 
 5. het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen; 
 6. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; 
 7. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed, etc. Mape Logistics mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist; 
 8. de premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3. 
 9. In de Verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen. 
 10. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Mape Logistics andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.
  Onder meerwerk wordt In deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door Mape Logistics te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan Mape Logistics en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door Mape Logistics zullen worden verricht.  

Artikel 6. SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST  

 1. De offerte wordt mogelijk digitaal uitgebracht. 
 2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld; 
 3. de door Mape Logistics te verrichten werkzaamheden,
 4. de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW), 
 5. het moment en de wijze van betaling, 
 6. en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing, alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing.
 7. De offerte blijft onherroepelijk tot 14 na offertedatum.
 8. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van Mape Logistics te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door de klant is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht, 
 9. De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan Mape Logistics ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval heeft Mape Logistics, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 7. BETALING  

 1. De klant dient de verhuisprijs bij de verhuizing contant of per pin te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door Mape Logisitcs op de verhuisdag. 
 2. Indien Mape Logistics bij aanbieding van de factuur blijkt, dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de verhuizing op te schorten. Het bepaalde in artikel 8:1194 lid 2 BW is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 
 3. Indien bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat betaling anders dan a contant zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is afgesproken, dient betaling voor of per spoed overboeking op de (eerste) verhuisdag na ontvangst van de factuur te geschieden. 
 4. Indien de klant aan het in lid 1 van dit artikel gestelde niet voldoet, is Mape Logistics gerechtigd verhuisgoederen tijdelijk onder zich te houden, tot dat er alsnog aan artikel 1 is voldaan. Alle extra gemaakte kosten (zoals o.a. wachttijd, extra reistijd, brandstof etc.) zullen aan de klant in rekening worden gebracht. 
 5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst maakt Mape Logistics met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. 
 6. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

Artikel 8. WIJZIGEN, ANNULEREN OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST  

 1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen, De gewenste wijziging moet voor Mape Logistics uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Mape Logistics niet verstoren. De klant moet Mape Logistics bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst, indien de wijziging Mape Logistics voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening. 
 2. Als Mape Logistics door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij: 
 3. nieuwe instructies vragen aan de klant, of 
 4. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn. 
 5. De klant mag de overeenkomst annuleren. 

Hij is Mape Logistics daarvoor een schadevergoeding verschuldigd.  

Bij annulering van de overeengekomen bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 10 procent van de overeengekomen verhuisprijs, met een minimum bedrag van 183,92 euro incl. btw of te wel 150 euro excl. btw.  

Bij annulering binnen 24 uur van te voren berekent Mape Logistics het volle offerte bedrag. 

De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke kennisgeving.  

De verplichtingen van Mape Logistics eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.  

4.De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat Mape Logistics de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. 

 Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan Mape Logistics worden  meegedeeld. 

Artikel 9. VERPLICHTINGEN VAN MAPE LOGISTICS

Mape Logistics is verplicht: 

 1. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld; 
 2. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien. 
 3. 2. De verplichtingen van Mape Logistics die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPE LOGISTICS

 1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Mape Logistics aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen Is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
  Mape Logistics kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: 
 2. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt; 
 3. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt gebezigd, zich bevindt; 
 4. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; 
 5. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen ongeval.
  Mape Logistics die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: 
 6. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld; 
 7. het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing; 
 8. de keuze door de klant – hoewel Mape Logistics hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; 
 9. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Mape Logistics, indien hij conform artikel 3.4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;  
  – de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: 
  – lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen;
  – het afsterven van planten;
  – het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Mape Logistics  
  – het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.  

Wanneer Mape Logistics bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.  

Mape Logistics is bovendien aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn. 

Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is Mape Logistics gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. 

Mape Logistics is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.  

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 

1.De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die Mape Logistics lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.  

 1. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Mape Logistics indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 8.3 van kracht. 
 2. De klant zal Mape Logistics op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval Mape Logistics door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, 
  – strafrechtelijke boetes daar onder begrepen 
  – op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door Mape Logistics, diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d. 

Artikel 12. SCHADEMELDING  

 1. Schade dient bij of dadelijk na de verhuizing op de (laatste) verhuisdag aan Mape Logistics te worden gemeld, bij gebreke waarvan Mape Logistics wordt geacht de verhuizing zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd: 
 2. De schade-aangifte / aansprakelijkheidsstelling dient zo mogelijk schriftelijk of per email te gebeuren.

Artikel 13. SCHADEVERGOEDING  

 1. De schadevergoeding die Mape Logistics op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 23.000.- 
 2. Indien Mape Logistics in een en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan een inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 23.000.- per inboedel. 
 3. Voor zover Mape Logistics aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichting zoals genoemd in artikel 9 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld: 
 4. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade; 
 5. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit: 
 6. een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed; 
 7. een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij aflevering. alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
 8. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en Mape Logistics overeen stemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd. 
 9. Mape Logistics kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 
 10. Voor de klant is er een eigen risico van 500 euro van toepassing per schade geval. 

7.Verhuizen door nauwe doorgangen zoals een trap/trap gat wat eventuele schade aan muren en stuc werk kan veroorzaken gebeurd altijd op eigen risico van de klant.  

Artikel 14. GESCHILLEN  

Alle verhuisovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht.  

Artikel 15 NAKOMINGSGARANTIE  

Alle verhuis overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard zijn onderworpen aan Nederlands recht.  

Einde algemene voorwaarden Mape Logistics

 

 

 

Overige pagina's

Verhuizen door heel Nederland

© 2024 Mape Logistics